Copyright

Door het gaan naar en gebruik van de website onder de domeinnaam www.yourwishdom.nl gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Your Wishdom Coaching & Advies wijst u erop dat alle afgebeelde gegevens in woord, afbeelding, lay-out en grafisch materiaal eigendom zijn van Your Wishdom Coaching & Advies en beschermd zijn door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Misbruik van genoemde rechten kan overeenkomstig het Europees en Nederlands recht naar het inzicht van Your Wishdom Coaching & Advies of rechthebbende als zodanig en zonder waarschuwing worden behandeld. Bovenstaande eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site.

Informatie op deze website mag alleen worden gebruikt, gekopieerd of verspreid worden voor persoonlijk niet commercieel privégebruik tenzij anders wordt vermeld. Webpagina’s mogen slechts gebruikt worden in ongewijzigde vorm. Het copyright symbool (©) aan de onderzijde van de pagina moet daarbij zichtbaar blijven. Uitingen in webpagina’s (afbeeldingen en actieve elementen) of delen daarvan, mogen uitsluitend gebruikt worden met vermelding van de rechthebbende na overleg met de rechthebbende. Het gebruik van door Your Wishdom Coaching & Advies gegenereerde pagina’s (of gedeelten daarvan) als onderdeel van webpagina’s functionerend onder een andere (sub) domeinnaam (framing), is niet toegestaan.

Genoemde rechten gelden ook voor het gebruik van broncode en/of logistiek of onderdelen van de door Your Wishdom Coaching & Advies gegenereerde webpagina’s. Voor het gebruik daarvan moet vooraf schriftelijke overeenstemming worden verkregen van Your Wishdom Coaching & Advies. Bij het schenden van bovengenoemde afspraken zijn de eventuele juridische gevolgen voor gebruik door derden niet voor Wishdom Coaching & Advies maar voor de desbetreffende gebruiker(s). Copyright op alle niet bovenstaand genoemde inhoud van de websites rust bij Wishdom Coaching & Advies en/of de rechthebbende. Alle andere rechten zijn voorbehouden.

Voor aanvragen en/of verdere informatie kunt u contact opnemen via de contactpagina van www.yourwishdom.nl


 

© Your Wishdom | Disclaimer | Mariejella van Dommelen | Tel. 06 - 41234 296 | info@yourwishdom.nl